Jan Bakker Voorwaarden

Definities en toepassingen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder te noemen Jan Bakker, al dan niet handelend onder een andere naam, doet aan of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met opdrachtgever.

1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker.

1.4 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden enkel door Jan Bakker geaccepteerd, wanneer daar schriftelijk door hem mee is ingestemd.

1.5. De voorwaarden worden aangeduid als Jan Bakker-voorwaarden.

1.6. Deze algemene voorwaarden vormen zogenaamde rompvoorwaarden. Voor specifieke werkzaamheden zijn aanvullend andere algemene voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen deze aanvullende algemene voorwaarden en de Jan Bakker-voorwaarden, prevaleren de Jan Bakker-voorwaarden.

Aanbieding en overeenkomst

2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.

2.2. Overeenkomsten kunnen namens Jan Bakker alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van Jan Bakker binden Jan Bakker niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal Jan Bakker aangeven wie binnen het bedrijf van Jan Bakker bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.

2.3. Jan Bakker zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop zijn aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever. Rechten industriële en intellectuele eigendom.

3. Alle door Jan Bakker verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden blijven eigendom van Jan Bakker en worden op eerste verzoek van Jan Bakker geretourneerd. Tevens geldt onverkort zijn auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.

Prijzen

4.1. Alle door Jan Bakker opgegeven, dan wel tussen Jan Bakker en opdrachtgever overeengekomen prijzen, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen.

4.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal Jan Bakker een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, die evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.

4.3. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.

4.4. Jan Bakker is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

4.5. Jan Bakker is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Jan Bakker, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op aflevering, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien Jan Bakker dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

Uitvoering

5.1. Jan Bakker voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke hem, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door Jan Bakker tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.

5.2. De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde locatie die met een vrachtauto goed bereikt kan worden. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Overmacht

6.1. Jan Bakker is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.

6.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van Jan Bakker ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Jan Bakker afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.

6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

7.1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van Jan Bakker uit welke hoofde of terzake waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Jan Bakker door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis-(voorwaarden) niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd zal Jan Bakker over de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.

7.2. Indien Jan Bakker geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking verleent, is behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan Jan Bakker verschuldigd is geworden ingevolge de overeenkomst terzake waarvan Jan Bakker aansprakelijk is gesteld, met een maximum van 3 10.000,-.

7.3. Onder opzet of grove schuld in de zin van deze Jan Bakker-voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld van Jan Bakker of met de leiding van haar onderneming belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.

Vrijwaring

8.1. Opdrachtgever vrijwaart Jan Bakker tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van Jan Bakker en met inachtnemingvan hetgeen in artikel 7.2 is bepaald.

8.2. De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van Jan Bakker wordt uitgekeerd.

Reclames

9.1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan Jan Bakker gemeld te worden.

9.2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.

9.3. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.

9.4. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet op.

9.5. Het is Jan Bakker uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren.

9.6. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden of oplevering van het werk.

Betaling

10.1. Jan Bakker heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van de werkzaamheden, te factureren. Jan Bakker kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Jan Bakker aan te wijzen bankrekening, alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening.

10.2. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd artikel 10.1 heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Jan Bakker heeft recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Daarnaast is opdrachtgever alsdan de buitengerechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, echter in afwijking van dit besluit geldt een minimum van € 500,-

10.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of
is toegelaten tot een schuldsanering;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

11.1. Jan Bakker blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan:
a. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door opdrachtnemer aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of
b. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede
c. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

11.2. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.

11.3. Jan Bakker heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval opdrachtnemer daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet door het stellen van zekerheid door opdrachtgever.

Aanvullende algemene voorwaarden:

12. Voor de navolgende werkzaamheden zijn aanvullend specifieke algemene voorwaarden toepasselijk. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden via www.janbakker.nl/algemenevoorwaarden en zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.
a. Aan- en verkoop van fourageproducten: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voorwaarden van de Hisfa, zoals op 20 november 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank ’s-Gravenhage onder nummer 73/2013;
b. Aan- en verkoop van aardappelen in Nederland: de Algemene voorwaarden Consumptieaardappelen 2012 (AVC2012), zoals op 19 juni 2012 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank ’s-Gravenhage;
c. Aan- en verkoop van aardappelen in andere landen: de Handelsvoorwaarden RUCIP2012, in de uitgave geldende vanaf 1 maart 2012;
d. Verkoop van digestaat: de Jan Bakker digestaatvoorwaarden, zoals te raadplegen op de website van Jan Bakker;
e. Transportwerkzaamheden: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002); zoals gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam onder nummer 70/2012;
f. Aan- en verkoop van Vee: de Algemene inkoopvoorwaarden voor de veehandel, versie september 2013;
g. Overige werkzaamheden: de CUMELAvoorwaarden 2013, zoals op 19 juni 2013 gedeponeerd bij de rechtbank Utrecht onder nummer 95/2013.

Rechtsforum

13.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter te Zwolle.