Energie

Een groot deel van de groene energie in Nederland wordt opgewekt uit biomassa, een verzamelnaam voor materiaal van biologische oorsprong. Voorbeelden daarvan zijn gft-afval uit huishoudens, oliën en vetten uit de voedingsmiddelenindustrie en mest uit veebedrijven. Met de gedachte dat mestoverschotten verwerkt moeten worden, is de vergistingsmethode ontstaan waarmee biogas en/of groene stroom opgewerkt wordt.

Jan Bakker is voor 50% eigenaar van Bio Energie Centrale Harderwijk. Vanuit de eigen mesthandel wordt mest geleverd en samen met de warmte van rioolwaterzuivering kan met behulp van een co-vergistingsinstallatie biogas geproduceerd worden. In de co-vergistingsinstallatie gaat minimaal 50% dierlijke mest dat wordt aangevuld met maaisel en restproducten uit de voedingsindustrie en de agrarische sector. Van het vrijgekomen biogas kunnen ruim 5000 huishoudens een jaar lang van gas worden voorzien. Het gas wordt aan het aardgasnet geleverd waar het zonder probleem gemengd kan worden met gas van fossiele oorsprong. Het restproduct van vergisting is digestaat en kan gescheiden worden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie wordt gebruikt in de (internationale) landbouw als bodemverbeteraar. De dunne fractie gaat naar de waterzuivering. Op deze manier gaat niets verloren.